Metodologia Rankingu MBA Perspektywy 2021

Opinia absolwentów 15%

Opracowana na podstawie badania ankietowego zrealizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy na grupie absolwentów programów MBA w roku 2019 i 2020. Badanie przeprowadzono metodą CAWI.

 • Wartość merytoryczna programu – ocena wartości merytorycznej programu przez jego absolwentów na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – 5%
 • Jakość kadry naukowo dydaktycznej – ocena jakości kadry programu przez jego absolwentów na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – 5%
 • Ocena korzyści z uzyskanego dyplomu – ocena przez jego absolwentów na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – 5 %.

Jakość studentów 15%

 • Wymagane doświadczenie zawodowe – ocena wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego stawianych kandydatom w procesie rekrutacji. Im wyższe wymagania, tym program otrzymuje wyższą ocenę – 3,5%
 • Osoby na stanowiskach kierowniczych – udział studentów pracujących na stanowiskach kierowniczych (minimum średniego szczebla) w stosunku do ogółu studentów – 3,5%
 • Studenci cudzoziemcy – udział studentów cudzoziemców w stosunku do ogółu studentów – 3%
 • Selekcja – ocena takich wymagań rekrutacyjnych, jak egzamin GMAT, egzamin merytoryczny, egzamin językowy, rozmowa kwalifikacyjna. Im więcej szczebli rekrutacji musi przejść kandydat, tym program otrzymuje wyższą ocenę – 3%
 • Wielokulturowość – liczba krajów, z których pochodzą studenci cudzoziemcy – 2%.

Jakość kadry 16%

 • Wykładowcy-praktycy – udział wykładowców-praktyków z doświadczeniem biznesowym w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej – 5%
 • Wykładowcy zagraniczni – udział wykładowców zagranicznych w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej – 4%
 • Doświadczenie dyrektora programu – ocena doświadczenia dydaktycznego i zawodowego dyrektora programu oraz posiadany przez niego stopień lub tytuł naukowy – 3%
 • Nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej programu (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich polskich i zagranicznych – 2%
 • Dostępność kadry wykładowców dla studentów – liczba wykładowców przypadająca na jednego studenta – 2%.

Merytoryczne cechy programu 24%

 • Curriculum (trzon programu MBA) – w ankiecie skierowanej do organizatorów studiów podany został zestaw kursów podstawowych dla programu MBA. Za każdy taki kurs (o ile przeznaczono na niego minimum 4% czasu trwania programu) przyznawany będzie 1 punkt – 10%
 • Zajęcia w językach obcych – liczba godzin zajęć prowadzonych w języku obcym w stosunku do ogólnej liczby godzin zajęć – 3%
 • Wymagania do zaliczenia studiów – ocena wkładu pracy, zarówno ze strony studenta, jak i organizatora, w zaliczenie zajęć oraz przygotowanie i obronę pracy dyplomowej – 5%
 • Wpływ otoczenia biznesowego na kształt programu – udział przedstawicieli otoczenia biznesowego oraz partnera zagranicznego w radzie programu – 2%
 • Łączna liczba godzin zajęć – łączna liczba godzin zajęć w trakcie trwania programu – 3%
 • Wyjazdy zagraniczne w trakcie studiów – ocena, ilu studentów w ostatniej edycji programu wyjechało na zajęcia na uczelnie lub do firmy za granicę – 0,5%
 • Obowiązkowe zajęcia na uczelni zagranicznej – liczba godzin zajęć odbywających się obowiązkowo na uczelni zagranicznej w stosunku do ogólnej liczby godzin zajęć – 0,5%.

Wsparcie procesu kształcenia 8%

 • Platforma internetowa wspomagająca nauczanie – ocena posiadanej przez organizatora platformy internetowej wspomagającej nauczanie oraz jej funkcjonalności – 8%.

Ranga i prestiż programu 22%

 • Akredytacje i certyfikaty – ocena przyznawana w zależności od liczby i rangi posiadanych akredytacji i certyfikatów krajowych i zagranicznych – 12%
 • Prestiż programu – ocena prestiżu na podstawie miejsca organizatora programu (uczelni) w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy oraz pozycji organizatora programu w branżowych rankingach światowych – 6%
 • Rodzaj dyplomu – ocena rangi otrzymywanego dyplomu ukończenia programu w zależności od: otrzymywania dyplomu zagranicznego partnera, wspólnego dyplomu organizatora programu i zagranicznego partnera lub jedynie dyplomu polskiego organizatora – 4%.

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".