REKLAMA

Metodologia Rankingu MBA Perspektywy 2018

Preferencje pracodawców 10%

 • P-1. Preferencje pracodawców – współczynnik wyznaczony na podstawie wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR wśród pracodawców. Kryterium uwzględnia wyniki badania przeprowadzonego w 2018 roku metodą CATI, na ogólnopolskiej próbie (n=450) przedsiębiorstw, posiadających główną siedzibę w Polsce. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw – 10%.

Opinia absolwentów 15%

Opracowana na podstawie badania ankietowego zrealizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy na grupie absolwentów programów MBA w roku 2016 i 2017. Badanie przeprowadzono metodą CAWI.

 • O-1. Wartość merytoryczna programu – ocena wartości merytorycznej programu przez jego absolwentów na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – 5%
 • O-2. Jakość kadry naukowo dydaktycznej – ocena jakości kadry programu przez jego absolwentów na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – 5%
 • O-3. Ocena korzyści z uzyskanego dyplomu – ocena przez jego absolwentów na podstawie badania przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – 5%

Studenci programu 15%

 • S-1. Wymagane doświadczenie zawodowe – ocena wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego stawianych kandydatom w procesie rekrutacji. Im wyższe wymagania, tym program otrzymuje wyższą ocenę – 4%
 • S-2. Studenci na stanowiskach kierowniczych – udział studentów pracujących na stanowiskach kierowniczych (minimum średniego szczebla) w stosunku do ogółu studentów – 4%
 • S-3. Studenci cudzoziemcy – udział studentów cudzoziemców w stosunku do ogółu studentów – 3%
 • S-4. Selekcja – ocena takich wymagań rekrutacyjnych, jak egzamin GMAT, egzamin merytoryczny, egzamin językowy, rozmowa kwalifikacyjna. Im więcej szczebli rekrutacji musi przejść kandydat, tym program otrzymuje wyższą ocenę – 2%
 • S-5. Wielokulturowość – liczba krajów, z których pochodzą studenci cudzoziemcy – 1%
 • S-6. Studia finansowane przez pracodawcę – udział studentów, którym studia opłaca pracodawca w stosunku do ogółu studentów – 1%

Kadra dydaktyczna programu 15%

 • K-1. Wykładowcy-praktycy – udział wykładowców-praktyków z doświadczeniem biznesowym w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej – 5%
 • K-2. Wykładowcy zagraniczni – udział wykładowców zagranicznych w stosunku do ogólnej liczby kadry dydaktycznej – 4%
 • K-3. Doświadczenie dyrektora programu – ocena doświadczenia dydaktycznego i zawodowego dyrektora programu oraz posiadany przez niego stopień lub tytuł naukowy – 2%
 • K-4. Nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach – zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej programu (ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich polskich i zagranicznych – 2%
 • K-5. Dostępność kadry wykładowców dla studentów – liczba wykładowców przypadająca na jednego studenta – 2%

Merytoryczne cechy programu 20%

 • M-1. Curriculum (trzon programu MBA) – w ankiecie skierowanej do organizatorów studiów podany został zestaw kursów podstawowych dla programu MBA. Za każdy taki kurs (o ile przeznaczono na niego minimum 4% czasu trwania programu) przyznawany będzie 1 punkt – 7%
 • M-2. Zajęcia w językach obcych – liczba godzin zajęć prowadzonych w języku obcym w stosunku do ogólnej liczby godzin zajęć – 3%
 • M-3. Wymagania do zaliczenia studiów – ocena wkładu pracy, zarówno ze strony studenta, jak i organizatora, w zaliczenie zajęć oraz przygotowanie i obronę pracy dyplomowej – 3%
 • M-4. Wpływ otoczenia biznesowego na kształt programu – udział przedstawicieli otoczenia biznesowego oraz partnera zagranicznego w radzie programu – 2%
 • M-5. Łączna liczba godzin zajęć – łączna liczba godzin zajęć w trakcie trwania programu – 2%
 • M-6. Wyjazdy zagraniczne w trakcie studiów – ocena, ilu studentów w ostatniej edycji programu wyjechało na zajęcia na uczelnie lub do firmy za granicę. Premiowane są wyjazdy trwające minimum jeden miesiąc – 1,5%
 • M-7. Obowiązkowe zajęcia na uczelni zagranicznej – liczba godzin zajęć odbywających się obowiązkowo na uczelni zagranicznej w stosunku do ogólnej liczby godzin zajęć – 1,5%

Wsparcie procesu kształcenia 5%

 • W-1. Platforma internetowa wspomagająca nauczanie – ocena posiadanej przez organizatora platformy internetowej wspomagającej nauczanie oraz jej funkcjonalności – 5%

Ranga i prestiż programu 20%

 • R-1. Akredytacje i certyfikaty – ocena przyznawana w zależności od liczby i rangi posiadanych akredytacji i certyfikatów krajowych i zagranicznych – 11%
 • R-2. Prestiż programu – ocena prestiżu na podstawie miejsca organizatora programu (uczelni) w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy oraz pozycji organizatora programu w branżowych rankingach światowych – 6%
 • R-3. Rodzaj dyplomu – ocena rangi otrzymywanego dyplomu ukończenia programu w zależności od: otrzymywania dyplomu zagranicznego partnera, wspólnego dyplomu organizatora programu i zagranicznego partnera lub jedynie dyplomu polskiego organizatora – 3%.

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".